Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

Polityka Prywatności

Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do

zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio

zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię

i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy,

informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej

technologii bądź jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną,

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną

tożsamość osoby fizycznej;

Administrator - nazywany również administratorem danych osobowych (ADO)

oznacza Medily Sp z o.o., który ustala cele i sposoby przetwarzania

danych osobowych;

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE.

Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z jednej albo kilku usług czy

funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze

użytkownika, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego

komputera.

protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym

transmisja jest szyfrowana

Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail:

rodo@aurero.com lub drogą tradycyjną - pisemną na adres korespondencyjny: al. ks.

kard. Stefana Wyszyńskiego 29, 94-048 Łódź.

Na stronie internetowej www.aurero.com mogą zostać umieszczone

odnośniki do stron/portali innych podmiotów umożliwiające bezpośrednie przejście

Użytkownikowi. Niniejsza Polityka nie obejmuje stron /portali prowadzonych przez te

podmioty.

Pozyskiwanie danych osobowych

Co do zasady dane osobowe są przez Panią/ Pana podawane bezpośrednio

w momencie zgłoszenia:

·         przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej https://aurero.com/poznaj-oferte/

·         poprzez czat z konsultantem dostępny na stronie aurero.com

·         poprzez rejestrację konta demonstracyjnego lub konta użytkownika w pełnej wersji systemu Aurero.

W przypadku, gdy jest Pan/Pani użytkownikiem oprogramowania Aurero, będącym pracownikiem podmiotu medycznego korzystającego z Aurero jako narzędzia pracy, dane mogą być otrzymywane również od osoby odpowiedzialnej po stronie podmiotu medycznego za założenie kont pracowniczych w systemie Aurero.

Zakres przetwarzania danych osobowych

Na potrzeby ofertowania przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię,

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz nazwa podmiotu medycznego, którego jest Pani/Pan włacicielem lub pracownikiem. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu założenia konta dostępowego do systemu Aurero oraz komunikacji produktowej z użytkownikami.

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową,

wykorzystywane są Pani/Pana dane w postaci adresu e-mail lub numeru

telefonu, a także imienia i nazwiska.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów ofertowania oraz bieżącej komunikacji związanej z użytkowaniem produktu.

Podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację marketingową, Pani/Pana dane

mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów

i usług oferowanych przez administratora. Podstawą prawną przetwarzania tych

danych jest Pani/Pana zgoda, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej

z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych, Pani/Pana dane są

przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane

pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych. Podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane mogą być również przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń

przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Pani/Pana dane osobowe mogą być także przetwarzane na potrzeby prowadzenia

ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c

RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT oraz podmiotom

przetwarzającym na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie

z poleceniami administratora.

Jeśli wyraziła/wyraził Pani/Pan zgodę na komunikację w celach marketingowych,

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane

osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT czy agencjom

marketingowym, a także podmiotom przetwarzającym na podstawie umowy

z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Ponadto wskazujemy, że korzystanie z serwisu Aurero wymaga przetwarzania danych osobowych w zakresie: imienia i nazwiska,nr telefonu, e-mail. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Okres przechowywania danych

Dane służące do celów dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres do przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń podatkowych są

przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał

obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na komunikację w celach marketingowych, dane będą

przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie

danych osobowych w tych celach.

Wykorzystywanie ciasteczek ”cookies”

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików

tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej

stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie

pamięci smartfonu – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający stronę

internetową).

Strony mogą wykorzystywać pliki typu cookie zapisywane przez serwer Strony na

urządzeniu Użytkownika, którą serwer Aurero  może odczytać z tego urządzenia przy

ponownym podłączeniu do Strony z tego urządzenia. Zgodnie z polityką-cookies

Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję

przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach

odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu ze Strony.

Jakie dane są zbierane podczas korzystania ze Strony?

Dane zgromadzone w sposób automatyczny z chwilą uzyskania wysłania zapytania

do naszego serwera po wpisaniu do przeglądarki adresu www.aurero.com

automatycznie zbierają i rejestrują się następujące informacje o Użytkowniku:

Data połączenia,

Czas nawiązania połączenia,

Nazwa użytkownika,

Adres IP,

Typ połączenia,

Dostęp do zasobów,

Wykonane akcje.

W przypadku zadawania pytań, zgłaszania potrzeby uzyskania dodatkowych

informacji i materiałów albo przekazywania własnych opinii lub sugestii Użytkownik

może skontaktować się z nami za pomocą e-maila. Jeżeli Użytkownik chce uzyskać

dodatkowe informacje niezbędne jest podanie adresu e-mail lub adresu do kontaktu

na, na który możemy wysłać odpowiedź. W takim przypadku możemy również

poprosić użytkownika o dodatkowe dane osobowe, np. imię i nazwisko oraz numer

telefonu, które umożliwią nam bezpośredni kontakt.

Dane zbierane automatycznie wykorzystywane są wyłącznie do poprawienia jakości

korzystania ze Strony. Zebrane logi przechowywane są czasowo.

Dane zbierane w sposób automatyczny mogą być użyte do:

- analizy statystycznej zachowań Użytkownika w obrębie strony,

- analizy statystycznej odwiedzin strony

- do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika z tytułu niezgodnego z prawem lub

Regulaminem korzystania ze strony all-med.pl może powiadomić Użytkownika o:

a) jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania,

b) skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa art. 21 ustawy o świadczeniu usług

drogą elektroniczną

Wypełnianie formularza, logowanie do serwisu (proces autoryzacji) odbywa się za

pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który zwiększa poziom bezpieczeństwa

przesyłanych danych w sieci Internet.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo:

• dostępu do swoich danych osobowych - uzyskania od administratora

potwierdzenia, czy przetwarzane są Pani/ Pana dane osobowe, a jeżeli ma to

miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Pani/Panu informacji w

zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

• sprostowania i uzupełnienia danych osobowych,

• usunięcia danych

• ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach

wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowość danych

osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać

ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z

prowadzeniem dokumentacji medycznej.

• przenoszenia danych osobowych - otrzymania od administratora Pani/Pana

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie,

jeżeli Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie

odbywa się w sposób zautomatyzowany. Może Pani/Pan przesłać te dane

innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały

przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile

jest to technicznie możliwe.

• wniesienia sprzeciwu - przy czym prawo to nie znajduje zastosowania wobec

danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w

szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji

medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłanki.

• wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się

w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury za korzystanie z systemu Aurero.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne,

brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy

świadczenia usług.